Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-30 Międzylesie

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się centralnie na elewacji północnej budynku wraz z dodatkowymi pięcioma stopniami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej (tylne wejście do budynku) znajduje się winda umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się po całym budynku. Dostęp do windy jest możliwy zarówno na parterze, I jak i II piętrze.

Pojazdy parkowane są na parkingu przylegającym do siedziby budynku Nadleśnictwa. Przed obiektem od strony tylnej budynku jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni dla osób niepełnosprawnych z uwagi na dostępność do windy.

Wejście główne prowadzi do holu na parterze, kasy, pomieszczeń biurowych i klatki schodowej prowadzącej na I i II piętro.

Cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe (przód i tył) posiadają szerokość 160 cm, drzwi na klatkach schodowych posiadają szerokość 130 cm, natomiast pozostałe drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych posiadają minimalną szerokość 80-90 cm. Zatem każde z przejść umożliwia skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Dostępność do pięter budynku klatką schodową nie stanowi utrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze i piętrach budynku przebiegają na jednym poziomie przez długość pięter. Wejścia do większości pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Sekretariat jest zlokalizowany na I piętrze w budynku Nadleśnictwa na holu.

Toalety znajdują się na każdym poziomie budynku, jednak dostęp dla osób niepełnosprawnych jest tylko na II piętrze.

W budynku są umieszczone specjalne oznakowania (taśmy odblaskowe na schodach oraz na drzwiach) ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W budynku nie ma systemów dźwiękowych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr (074) 812 63 22 lub e-mailowo na adres miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl