Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

HODOWLA LASU Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych realizowanie poprzez wzbogacanie rodzimych drzewostanów oraz racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych w oparciu o podstawy przyrodnicze. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew lasotwórczych, produkcję materiału sadzeniowego na szkółkach, zakładanie upraw leśnych i ich pielęgnację oraz ochronę upraw i drzewostanów.

Wśród najważniejszych zadań z zakresu hodowli lasu na lata 2020-2029 wykonywanych w Nadleśnictwie Międzylesie wymienić należy:

 

Ia. Odnowienia i zalesienia obejmują powierzchnię zrębów bieżących oraz planowanych 37,55 ha

II. Odnowienia pod osłoną kontynuacja procesu odnowienia realizowanego rębniami częściowymi, gniazdowymi lub stopniowymi oraz podsadzenia, dolesienia luk i przerzedzeń.

IIa. Odnowienia pod osłoną przy rębniach złożonych jako kontynuacja procesu odnowienia realizowanego rębniami częściowymi lub stopniowymi 1253,92 ha

IIcDolesienie luk i przerzedzeń  obejmują powierzchnie luk w drzewostanach II i starszych klas wieku, lecz nie przeznaczonych do użytkowania rębnego oraz w drzewostanach przerzedzonych.  Stosuje się sadzonki gatunków w pełni wykorzystujących istniejące mikrosiedlisko, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na dobór składu gatunkowego do przyjętego typu gospodarczego drzewostanu  12,65 ha

III. Poprawki i uzupełnieniaPoprawki dotyczą upraw zakładanych na powierzchniach otwartych – zalesień, w wieku do 5 lat. Uzupełnienia projektowano w starszych uprawach i młodnikach, w wieku do 20 lat, o niskim czynniku zadrzewienia. Zabieg zaplanowano na powierzchni 4,72 ha

IVa. Pielęgnowanie gleby  wykonuje się w uprawach do 5 lat przy planowaniu

dolesień luk i przerzedzeń oraz na powierzchniach projektowanych do odnowienia przy

występowaniu nalotu dobrej jakości o pokryciu powyżej 20% danej powierzchni  106,21 ha.

IVb. Pielęgnowanie upraw (CW) wykonuje się w uprawach w wieku powyżej 5 lat,

w niektórych dolesionych lukach i przerzedzeniach oraz na powierzchniach projektowanych

do użytkowania rębnego.

IVc. Pielęgnowanie młodników (CP)  wykonuje się w młodnikach, które wymagają

wykonania zabiegów hodowlanych związanych z regulowaniem składu, wyrównywaniem

tempa wzrostu, normowaniem zwarcia, poprawą jakości i zdrowotności drzewostanu.

Wykonywane czynności maja charakter selekcji negatywnej.

Va. Melioracje agrotechniczne – zostały zaplanowane celem stworzenia dogodnych warunków wzrostu na odnawianych i zalesianych powierzchniach. Czynności wykonywane w ramach melioracji agrotechnicznych mają na celu poprawę fizycznych właściwości gleby.