Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu na terenach górzystych jest bardzo uciążliwe, niejednokrotnie wymagające poświęcenia i w całości oddania się lasom.

Hodowla lasu

HODOWLA LASU Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych realizowanie poprzez wzbogacanie rodzimych drzewostanów oraz racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych w oparciu o podstawy przyrodnicze. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew lasotwórczych, produkcję materiału sadzeniowego na szkółkach, zakładanie upraw leśnych i ich pielęgnację oraz ochronę upraw i drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu na terenie nadleśnictwa Międzylesie jest zagadnieniem bardzo ważnym nie tylko z uwagi na zaistniałe już szkody, które wystąpiły w drzewostanach ale przede wszystkim ze względu na dalsze potencjalne zagrożenie dla lasów na tym terenie

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.