Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Ochrona lasu na terenie nadleśnictwa Międzylesie jest zagadnieniem bardzo ważnym nie tylko z uwagi na zaistniałe już szkody, które wystąpiły w drzewostanach ale przede wszystkim ze względu na dalsze potencjalne zagrożenie dla lasów na tym terenie


Ochrona lasu na terenie Nadleśnictwa Międzylesie jest zagadnieniem bardzo ważnym nie tylko z uwagi na zaistniałe już szkody, które wystąpiły w drzewostanach ale przede wszystkim ze względu na dalsze potencjalne zagrożenie dla lasów na tym terenie.

Dodatkowo negatywny wpływ na ekosystem leśny mają silnie wiejące z południa wiatry przewałowe, powodujące rozległe wiatrołomy. Zazwyczaj bardzo niebezpieczne na wiosnę.

Lasy Nadleśnictwa Międzylesie tworzą w dużej przewadze jednogatunkowe drzewostany świerkowe często obcego pochodzenia podatne na działanie ujemnych czynników biotycznych i abiotycznych. Na skutek ujemnego oddziaływania ośrodków przemysłowych w ubiegłych okresach gospodarczych, szereg drzewostanów świerkowych wykazuje oznaki osłabienia (przerzedzenie i przebarwienie koron) zamieranie drzew, oraz obniżenie się odporności biologicznej lasu.

Dotyczy to głównie drzewostanów średnich i starszych klas wieku położonych w wyższych partiach na wysokości powyżej 800 m n.p.m. Są to tereny z ubogimi, często płytkimi glebami szkieletowymi, gdzie jednocześnie panują ostre warunki klimatyczne, wieją silne wiatry, często występują zjawiska wiatrołomów, złomów, wywrotów i śniegowałów.

         W związku z realizacją zadań gospodarczych w obecnym Planie Urządzania Lasu 2020-2029 N-ctwo Międzylesie będzie podejmowało szereg działań mających na celu zwiększenia biologicznej odporności drzew i drzewostanów na poniższe czynniki w postaci:

-  przebudowę drzewostanów w celu doprowadzenia zgodności ich składów gatunkowych do typu siedliskowego lasu,

-  podtrzymywanie oporu środowiska leśnego poprzez ochronę pożytecznej fauny tj. wywieszanie skrzynek lęgowych, dokarmianie ptaków w okresie zimowym, ochronę mrowisk, pozostawianie drzew dziuplastych,

-  bieżące monitorowanie stopnia występowania szkodników wtórnych i pierwotnych oraz ich zwalczanie.

Do najistotniejszych czynników, determinujących stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Międzylesie należą :

czynniki abiotyczne :

-  szkody od wiatru i śniegu (wiatrołomy, złomy, wywroty, śniegołomy),

-  zakłócenia stosunków wodnych (susze, podtopienia, powodzie),

-  niedobory składników glebowych (objawiające się żółknięciem szpilek świerka).

czynniki biotyczne :

-  szkodniki wtórne (kornik drukarz, kornik drukarczyk, rytownik pospolity, drwalnik paskowany),

-  szkodniki upraw (szeliniak),

-  szkody od zwierzyny- zgyzanie, ogryzanie i wydeptywanie

-  choroby grzybowe (opieńkowa zgnielizna korzeni, huba korzeniowa),

-  szkodniki pierwotne (brudnica mniszka, wskaźnica modrzewianeczka, zasnuja świerkowa, zawodnica świerkowa).

czynniki antropogeniczne 

-  turystyczna i zarobkowa penetracja terenów leśnych ( zaśmiecanie terenu, niszczenie runa leśnego, niszczenie grzybni),

-  immisje zanieczyszczeń (pyły).

Nadleśnictwo Międzylesie prowadzi intensywne zabiegi ochronne z zakresu zapobiegania i ograniczania szkód od zwierzyny płowej tj. grodzenia upraw jodłowych siatką, zabezpieczanie upraw bukowych, świerkowych, jaworowych i innych repelentami, palikowanie modrzewia, godzenie upraw z gatunkami biocenotycznymi.

Stan sanitarny lasu w ostatnich latach dzięki dużym staraniom pracowników służby leśnej oraz wysokim nakładom finansowym uległ radykalnej poprawie. Na bieżąco wykonywane są wszelakiego rodzaju prace z zakresu ochrony lasu, aby drzewostan był jak najmniej narażony na czynniki mu zagrażające.

Jednak należy pamiętać, że przyroda rządzi się swoimi prawami i dyktuje swoje warunki.