Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Podstawowym dokument gospodarki leśnej opracowanym dla określonego obiektu, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej jest Plan Urządzenia Lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa składa się z następujących części:

  1. Elaborat, zwierający opis nadleśnictwa, omówienie wyników inwentaryzacji terenowej, zestawienia tabelaryczne, analizę i ocenę gospodarki leśnej poprzedniego 10.lecia, opis i uzasadnienie planu gospodarczego na bieżące 10.lecie oraz Program ochrony przyrody zawierający opis warunków przyrodniczych na terenie nadleśnictwa, istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, charakterystykę walorów przyrodniczych i kulturowych, opis planowanych działań nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody oraz prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony przyrody,
  2. Opis taksacyjny lasu zawierający szczegółowe informacje o każdym wydzieleniu: skład gatunkowy, wiek, strukturę warstwową, warunki siedliskowe, miąższość drzewostanu oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze,
  3. Wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych,
  4. Mapy o różnej treści i skali: gospodarcze, drzewostanów, siedlisk, walorów przyrodniczych, cięć rębnych itp.

Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw są to plany urządzenia lasu wykonywane zazwyczaj przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na podstawie zlecenia przez poszczególne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

 

Dla lasów prywatnych i wspólnot gruntowych sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu, na zlecenie właściwego miejscowo Starosty, natomiast dla lasów innych właścicieli – na zlecenie i koszt tych właścicieli. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością, zarówno w odniesieniu do opisu taksacyjnego lasu, opisu ogólnego jaki i sporządzanych map. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzacje stanu lasu, w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu. 

W Nadleśnictwie Międzylesie obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

     Przykładowe dane zawarte w PUL:

1. Podział Nadleśnictwa Międzylesie na leśnictwa

2. Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa Międzylesie wg stanu na 1.01.2020 r.

3. Struktura typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Międzylesie 

  

4. Zestawienie cennych obiektów przyrodniczych