Wydawca treści Wydawca treści

Postęp realizacji prac

Stało się. Rozpoczęliśmy realizację programu pn. „Ochrona przyrody poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego w ramach Rewitalizacji infrastruktury techniczno – turystycznej Rezerwatu „Wodospad Wilczki" w Międzygórzu".

            W dniu 14 listopada 2016 r. Nadleśnictwo Międzylesie (inwestor) przekazał plac budowy wykonawcy – firmie Zbylbruk z Bobolic. Tym samym rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w ramach programu. Dlatego też od dnia 14.11.2016 r. z ruchu turystycznego została wyłączona część szlaku turystycznego prowadzącego od centrum Międzygórza do wodospadu przez deptak spacerowy. 

            W ramach planowanych działań Nadleśnictwo Międzylesie zamierza zrealizować kompleksową modernizację infrastruktury techniczno – turystycznej, które to działania pozwolą na skanalizowanie ruchu turystycznego, a przez to ograniczenie antropopresji na cenne siedliska przyrodnicze, znajdujące się w rezerwacie. W ramach tych działań Nadleśnictwo Międzylesie zamierza wykonać rewitalizację: 

•          schodów kamiennych w ilości ponad 750 szt., (biegnących wokół gardzieli, schodzących do Doliny Wilczki oraz prowadzących do drogi w kierunku Ogrodu Bajek)

•          barierek ochronnych (które będą spełniać obecnie obowiązujące normy bezpieczeństwa) biegnących wzdłuż schodów (ok. 1 000 m.b.), nawiązujących swoim stylem do istniejących na stalowym mostku, oraz ok. 11 m.b. barierek o przeszklonych ścianach 

•          oświetlenia ciągów komunikacyjnych i wodospadu (37 lamp w ciągach komunikacyjnych, 20 wokół gardzieli wodospadu)

•          ławki oraz kosze na śmieci

•          tablice informacyjne 

            W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających turystów oraz skanalizowania ich ruchu, planowany jest montaż systemu monitoringu i pomiaru natężenia ruchu turystycznego. Planowane są również zamierzenia dostosowujące infrastrukturę turystyczną do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dostosowany deptak prowadzący z centrum Międzygórza. Montaż dwóch tablic multimedialnych, zlokalizowanych na granicach rezerwatu, na których będzie transmitowany obraz z gardzieli i kotła eworsyjnego wodospadu. Dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych oznakowane będą wszystkie stopnie kamienne specjalnymi „guzkami". 

            Wartość całego projektu, to  kwota ponad 3,5 mln złotych. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie Nadleśnictwa Międzylesie. Pan Dyrektor Generalny LP dr inż. Konrad Tomaszewski uruchomił środki finansowe z Funduszu Leśnego w wysokości 800 000,00 zł.Nadleśnictwo złożyło również wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. 

            Realizacja projektu będzie trwała dwa lata. Pierwsze prace rewitalizacyjne właśnie się rozpoczęły. W tym roku chcemy zmodernizować deptak spacerowy oraz zejście nad gardziel wodospadu. 

            Na podkreślenie zasługuje fakt, iż planowane przez Nadleśnictwo Międzylesie prace rewitalizacyjne zyskały wielką przychylność lokalnych władz samorządowych Gmin Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie oraz Powiatu Kłodzkiego. Swoją pozytywną decyzję wyraziła również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Darz Bór

Pamiętajmy o ograniczeniach w ruchu turystycznym i zakazie przebywania na terenie budowy.

 

Filmiki

EPIZOD 1