Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są  konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie powierzchni referencyjnych oraz lasów ochronnych można wnosić na adres: Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia P.P.7, 57-530 Międzylesie lub na adres e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl.

Ogłoszenie i załącznik w dokumentach do pobrania (na dole strony)

 

 

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Międzylesie

Zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013) zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych.

EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE (REFERENCYJNE)

Wskaźnik 6.4.1

Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

  • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
  • Wykaz ekosystemów reprezentatywnych występujących na terenie Nadleśnictwa Międzylesie
  • Mapa ekosystemów reprezentatywnych występujących na terenie Nadleśnictwa Międzylesie
  • Zestawienie pow. reprezentatywnych w RDLP we Wrocławiu

POWIERZCHNIE OCHRONNE

Wskaźnik 6.2.10

Wymaga się wyznaczenia stref ochronnych i powierzchni ochronnych w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności w zależności od ich wielkości (np. poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, chronionych mokradeł, utrzymanie powierzchni naturalnych).

Rozmiar i położenie stref ochronnych i powierzchni ochronnych są odpowiednie dla zapewnienia ciągłej obecności rzadkich i zagrożonych gatunków (wskaźnik 6.2.1. i aneks nr 1 do Standardu FSC) oraz ekosystemów referencyjnych (kryterium 6.4.).

Uwaga: strefy ochronne i powierzchnie ochronne mogą stanowić powierzchnie nieleśne. Mogą zawierać mokradła, powierzchnie otwarte oraz mogą spełniać różne cele (np. mogą być zlokalizowane częściowo na zboczach podatnych na erozję, w celu ochrony zasobów wodnych). Jednakże, w każdym przypadku, ich wyznaczenie musi być uzasadnione przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji ochrony bioróżnorodności w jednostce gospodarowania.

Łącznie powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 i 6.4.1 są nie mniejsze niż 10 % powierzchni certyfikowanej.